İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun olarak anılacaktır) 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin (verisi işlenen gerçek kişiler) bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:

Alioğlu Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (şirket olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi (ad, soy ad, imza, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, başvuru sahibinin müşteri ile ilişkisi) işlemektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu sıfatına sahip olan şirketimize başvuru yapabilmeniz amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz basılı veya elektronik ortamda bulunan başvuru formlarımızı doldurmanız suretiyle işlenmektedir. Verilerinizi işlememizin hukuki sebebi Kanun’un 5. maddesinde sayılan “kanunlarda açıkça öngörülme ve hukuki yükümlülük”,  yasal dayanağı ise Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’dir.

İlgili kişi olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarı Çık